திறவுகோல் ஒன்றாம், இரண்டாம் பாகங்களில் எந்த அளவு அனைத்து இலக்கணரீதியான கருத்துகளுக்கும் ஏராளமான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்ததோ அதேபோல் இந்த பாகத்திலும் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பயிற்சி பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள எல்லா கேள்விகளையும் மொழிபெயர்த்து மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.    

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2021
ISBN-13 978-81-232-0407-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 208 Pages